wentylacja p.poż

   Środowisko pożaru oddziałuje na:

 • strukturę budynku,
 • instalacje użytkowe, CO, wod kan wentylację, instalację elektryczną,
 • instalacje bezpieczeństwa pożarowego,
 • zawartość,
 • użytkowników.
       W przypadku oddziaływań na strukturę budynku tj. konstrukcję i przegrody, możemy się ograniczyć do oddziaływań termicznych.
       Celem zastosowania wentylacji pożarowej jest obniżenie temperatury pożaru w ograniczonym czasie. Zwykle do rozpoczęcia akcji gaśniczej. Odpowiedź struktury budynku na oddziaływania termiczne ma charakter indywidualny i nie można w tym przypadku ustalić uniwersalnych związków między stanem termicznym środowiska a reakcją konstrukcji i przegród.
       Instalacje użytkowe, takie jak przewody wentylacyjne, przewody elektryczne itd. rozpatruje się głównie pod kątem ich możliwego udziału w rozprzestrzenianiu pożaru w budynku i wpływ wentylacji pożarowej na reakcję tych instalacji nie jest rozpatrywany.
       Instalacje bezpieczeństwa pożarowego można podzielić na następujące grupy:
  1) instalacje tłumiące pożar,
  2) instalacje odprowadzające dym i ciepło (tzn. instalacje wentylacji oddymiające),
  3) instalacje ograniczające przepływ dymu (instalacje wentylacji nadciśnieniowe),
  4) urządzenia ograniczające przepływ dymu i ciepła (klapy i inne zamknięcia otworów),
  5) instalacje zapewniające funkcjonowanie newralgicznych obszarów budynku (np. sale operacyjne),
  6) instalacje informatyczne i informacyjne.

  Rozmiar: 47623 bajtów

       Są to więc dwa rodzaje grup:
 • instalacje wpływające na przebieg pożaru,
 • instalacje bierne.
       W tym drugi przypadku podstawowymi parametrami odpowiedzi jest temperatura i poziom promieniowania cieplnego.
       Instalacje ingerujące w przebieg pożaru należy rozpatrywać w dwóch aspektach:
 • oddziaływań termicznych (np. z uwagi na możliwość przerwania dopływu energii i uszkodzeń mechanicznych),
 • odpowiedzi na oddziaływanie, takie jak np.: temperatura, poziom promieniowania, gęstość optymalna dymu, skład atmosfery, głównie z uwagi na czas reakcji. (...) 

       Można rozróżnić dwa podstawowe kierunki projektowania:
 • przyjmowanie pewnych rozsądnych parametrów, takich jak np. prędkość przepływu powietrza, różnica ciśnień umożliwiająca otwarcie drzwi i abstrahując od rozwoju pożaru, projektować wentylację pożarową (tak się postępuje w przypadku wentylacji pożarowej klatek schodowych),
 • projektowanie z uwzględnieniem modelowych prognoz rozwoju pożaru. 
       Model jednostrefowy można przyjmować dla pomieszczeń o powierzchni do 500 m2 i wysokości do 4,0 m bez otworów w dachu lub suficie. Naturalną konsekwencją tego modelu jest projektowanie z uwagi na liczbę wymian, w celu uzyskania odpowiedniego rozcieńczenia dymu (ostatnie propozycje mówią o 1:1500 z uwagi na zasięg widzialności i 1:800 z uwagi na stężenie produktów toksycznych). 
       Model dwustrefowy oparty na założeniach Thomasa-Hinkley’a (jeżeli koniec płomienia znajduje się w warstwie dymu) lub Zukoskiego (ze źródłem wirtualnym). Modele te można stosować jeżeli średnica pożaru nie przekracza 10 m, a strumień ciepła nie przekracza 50 MW. 
       Modele zaawansowane oparte są na metodach numerycznej mechaniki płynów (ang. Computational Fluid Dynamics). Wyróżnia się tutaj trzy główne rozwiązywania równań numerycznych opisujący analizowane zjawiska: metodę różnicy skończonej (ang. Finite Difference Method), metodę elementu skończonego (ang. Finite Element Method), metodę objętości skończonej (ang. Finite Volume Method). 
       Do rozwiązywania zagadnień związanych z rozprzestrzenianiem dymu i ciepła w obiektach budowlanych stosuje się głównie metodę objętości skończonej (FV). Metoda FV wykorzystuje postać całkową równania zachowania 
       Zastępując parametr w równaniu  zmiennymi przestawionymi w Tabeli 1 otrzymujemy odpowiednio postacie całkowe równań zachowania masy, pędu i energii.
       Kiedy przepływowi płynu towarzyszą dodatkowe zjawiska, należy wziąć pod uwagę w symulacjach modele je opisujące. Analizując systemy wentylacji oddymiającej konieczne jest uwzględnienie modelu turbulencji, transportu, spalania oraz promieniowania. Wybór powinien być poprzedzony analizą rozpatrywanego przypadku z uwzględnieniem celu obliczeń i oczekiwanych wyników.
 • Make a free website with emyspot.com - Report abuse